úvodní stránka  |  povinné informace  |  e-deska  |  registr oznámení  |  e-podatelna  |  GDPR  |  autor stránek
 

úřední e-deska

CzechPoint

CzechPoint

 menu

vyhledávání

 
 

Povodňový hlásný profil Stříbrná

propagační materiál

propagační materiál
propagační materiál
propagační materiál

Evropská databanka


nabídka práce
v regionu


návštěva lékaře


schránka pro potřeby obecního úřadu


poděkování


oprava mostu M1
z dotace MMR


bezpečnostní desatero


Podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku při zatrubnění části příkopu u nemovitostí
v katastrech Obce Stříbrná pro účely zajištění obslužnosti nemovitosti


Pokud vznikne potřeba zatrubnit odvodňovací příkop u místních komunikací a nemovitosti v katastrech obce Stříbrná poskytne obec na základě žádosti finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč tomu, kdo splní následující podmínky pro řádné uložení potrubí a zaváže se písemným souhlasem, že bude jako zhotovitel díla o dané dílo řádně pečovat a provádět na něm pravidelnou údržbu na vlastní náklady.

Podmínky pro zatrubnění příkopu:
- Pro zatrubnění bude použito korugované potrubí, které lze použít na propustky nebo vjezdy k rodinným domům o minimálním průměru 300 mm.
- pokud bude sjezd sloužit pro vjíždění pouze osobních aut, bude potrubí uloženo do prosívky a překryto minimální krycí hloubkou zeminy o mocnosti 20 cm.
- Čela potrubí budou obetonována v minimální délce 30 cm z obou stran.
- pokud bude sjezd sloužit i pro vjíždění nákladních, bude potrubí kompletně obetonováno a přeloženo kari sítí v místech přejezdu nebo přemostěno armovaným panelem.
- Provedené práce budou protokolárně převzaty a odsouhlaseny poskytovatelem příspěvku.
- Ze stavby bude pořízena fotodokumentace z průběhu realizace stavby

Na základě podepsaného protokolu bez zjištěných závad a předloženého vyúčtování s příslušnými doklady poskytne obec žadateli finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč ve lhůtě 30ti dnů.

 

Postup:

1)     Žádost o dotaci – finanční příspěvek (k žádosti doložit plánek se zákresem umístění zatrubnění + výpis z katastru nemovitostí, že žadatel je majitelem pozemku, kde bude umístěno zatrubění).

2)     Pokud bude schváleno, bude uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – finančního příspěvku z rozpočtu obce.

3)     Žadatel spolu s poskytovatele sepíší Protokol o převzetí stavby – zatrubnění a pořídí foto před zahájením realizace stavby – zatrubnění. V průběhu prací bude pořizována fotodokumentace a poskytovatel bude kontrolovat, zda provedení prací je dle podmínek pro zatrubnění. Po dokončení prací, pokud bude vše bez zjištěných závad, podepíše se Protokol o převzetí stavby.

Žadatel předloží vyúčtování spolu s doklady týkajících se použití dotace – finančního příspěvku a doklady prokazující úhradu předložených dokladů. Pokud bude vše řádně předloženo a doloženo, bude moci být vyplacen příspěvek.  

 

 

 

Obec Stříbrná 2001-19©