úvodní stránka  |  povinné informace  |  e-deska  |  registr oznámení  |  e-podatelna  |  GDPR  |  autor stránek
 

úřední e-deska

CzechPoint

CzechPoint

 menu

vyhledávání

 
 

Povodňový hlásný profil Stříbrná

propagační materiál

propagační materiál
propagační materiál
propagační materiál

Evropská databanka


nabídka práce
v regionu


návštěva lékaře


schránka pro potřeby obecního úřadu


poděkování


oprava mostu M1
z dotace MMR


bezpečnostní desatero


zastupitelstvo obce


Zastupitelstvo obce 2018 - 2022

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem, které je složeno z členů zastupitelstva a které rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou dle zákona vždy veřejná. Počet členů Zastupitelstva obce je 9.
Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce, kterému předkládá svá stanoviska a návrhy.

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Počet členů výborů je vždy lichý. Schází se dle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje ho předseda výboru.
Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Kontakty:
Jana Kortusová, starostka, tel. 724 005 252, e-mail: starostka@stribrna.cz
Ing. Karel Bělohlávek,místostarosta (neuvolněný), tel. 602 428 926, e-mail:
místostarosta@stribrna.cz

Ing. Štěpán Budaházy, zastupitel (předseda finančního výboru)
budahazy@seznam.cz

Mgr. Šárka Štěříková, zastupitelka
sarinkab@seznam.cz

Josef Kysela, zastupitel (předseda kontrolního výboru)
josef.kysela@volny.cz

Karel Hlavsa, zastupitel
hlavsa.kaja@seznam.cz

Günter Fischer, zastupitel (předseda komise pro kulturu a sport)
gunter.f@seznm.cz

Petr Janáček, zastupitel
janysjanda@seznam.cz

Stanislav Buřil, zastupitel
stribrnaci@centrum.cz

Místostarosta
Karel Bělohlávek
- Celková příprava projednávání a hlídání lhůt s panem Ladislav Novák – legalizace rybníka, s panem Ing. Davidem Křemečkem – projektová dokumentace mosty, s pozemkovým fondem – pozemky u Jitřenky,
- příprava smlouvy o pronájmu s panem Kozumplíkem (Rete) – Márty, vlek a příprava dohody s firmou Rete ve věci legalizace osvětlení
- oslovení auditorských firem, ve věci tříletého auditu v obci
- příprava výběru nového odborného lesního hospodáře a příprava seznamu jeho povinností
- Pozemky a) příprava podkladů pro prodej a pronájem pozemků v obci ( 1. Žádost, 2. prověření možnosti pronájmu /prodeje požadovaného pozemku, 3. příprava zprávy pro ZO)
b) navrhnout pozemky v zimním období k využití odstavných ploch pro automobily
Zpráva pro starostku , ZO 1x/ 1 měsíc

Finanční výbor
Předseda : Štěpán Budaházy
Člen : Šárka Štěříková, Jiří Vorel
- Kontrola hospodaření s majetkem a financemi obce
-projednává rozpočtová opatření
- příprava a pomoc při získávání dotací
- plní další úkoly uložené ZO
Zpráva pro starostku, ZO 1 x 2x /za 2 měsíce

Kontrolní výbor
Předseda : Josef Kysela
Členi : Karel Hlavsa, Adriena Gosslová
- kontrola usnesení (i zpětně)
- kontrola obecně závazných vyhlášek a dokumentů vydaných obcí
- kontrola nemovitého majetku, strojů a zařízení
- plní další úkoly uložené starostkou
Zpráva pro starostku, ZO 1x- 2x /za 2 měsíce

Komise pro kulturu a sport
Předseda : Gunter Fischer
Členi: Petr Janáček, Adriena Gosslová, Eva Hlavsová, Lenka Stehlíková
- organizuje a spolupracuje s TJ a se spolky kulturní a společenské akce
- zpracovává plán akcí, podílí se na přípravě a realizaci s organizátory
- domlouvá s obcí finanční prostředky a zajištění akcí
- starost o obecní stany
- připravuje podklady pro kroniku
- plní další úkoly uložené starostkou
Zpráva pro starostku, ZO 1x- 2x /za 2 měsíce

Komise pro životní prostředí
Předseda : Stanislav Buřil
Členi : Antonín Kolda, Mgr. Andrea Krýzlová
- zpracovává a kontroluje plán údržby ploch, sekání, kácení stromů ( příprava podkladů pro správní řízení a vydání rozhodnutí ve věci kácení stromů na obecních a soukromích pozemcích v k.ú. Stříbrná, zajištění realizace na obecních pozemcích
- podílí se na kontrole k odpadovému hospodářství
- kontroluje plnění úkolů lesního hospodářství
- shromažďuje náměty a připomínky k územnímu plánu
- plní další úkoly uložené starostkou
Zpráva pro starostku, ZO 1x- 2x /za 2 měsíce

Povodňová komise
Předseda : Jana Kortusová
Členi : Karel Bělohlávek, Šárka Štěříková, Karel Hlavsa
Zapisovatelka : Soňa Kantnerová
- Zpracovává dle pokynu a zákonných nařízení protipovodňová opatření
- průběžně kontroluje potok a kritická místa v obci
- zpracuje seznam a adresy občanů a lidí s technickou pomocí (kontakty)
- zpracuje návrh na koupi materiálu (pro krizovou pomoc) a kontroluje spotřebu a uložení věcí (materiálu)
Zpráva pro starostku, ZO 1x- 2x /za 2 měsíce


 

Obec Stříbrná 2001-19©