úvodní stránka  |  povinné informace  |  e-deska  |  registr oznámení  |  e-podatelna  |  GDPR  |  autor stránek
 

úřední e-deska

CzechPoint

CzechPoint

 menu

vyhledávání

 
 

naše e-maily

klikněte na obrázek
Eva Sedláčková - telefon/fax: 352/686462
Eva Sedláčková
evidence obyvatel, evidence majetku, pohřebnictví, mzdy, příprava podkladů pro internetové stránky
Soňa Kantnerová - telefon: 352/686938
Soňa Kantnerová
účetní evidence, daně a poplatky, rozpočet, likvidace faktur, odvoz domovního odpadu, rekreační poplatky, podatelna

Povodňový hlásný profil Stříbrná

propagační materiál

propagační materiál
propagační materiál

Evropská databanka


nabídka práce
v regionu


návštěva lékaře


řád veřejného pohřebiště

Řád 
veřejného pohřebiště obce Stříbrná

schválený zastupitelstvem obce Stříbrná dne 29.1.2004
Obec Stříbrná jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště“) podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona 

Řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“)

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště obce Stříbrná

2. Správcem pohřebiště je Obec Stříbrná 

3. Pohřebiště je zpřístupněno veřejnosti denně podle dispozic správce pohřebiště.

Článek 2
Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:
Leden,únor,březen,prosinec 700 – 1700 hod.
Duben až listopad                   700 - 2100 

Článek 3
Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tz. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště.

3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách.

6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.

7. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.

8. Přístup na pohřebiště nebo jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

10. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa - kontejner za zadním vchodem hřbitova; je nutno respektovat na pohřebišti zavedené třídění odpadu v obci.

11. Z předmětů uložených na hřbitově není dovoleno cokoli odnášet, výjimečně může správa povolit odnesení stuh a věnců, které nebyly ve styku s rakví, případně i další věci i předměty po prokázání jejich vlastnictví. Povolením se musí strany prokazovat u správy pohřebiště.

12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

14. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

15. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

16. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít z vodovodních výpustí.

Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a) pronájem hrobových míst;
b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků;
c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.
d) výkopové práce související s pohřbením a exhumací, pohřbívání, ukládání zpopelněných lidských pozůstatků si pozůstalí zařizují sami s písemným souhlasem správce pohřebiště.

Článek 5
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Správce pohřebiště je povinen:
a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v tomto řádu
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště – v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho písemným souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen s písemným souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3. Všechny rakve určené pohřbení musí být označeny štítkem označujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem

6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika (resp. krajské hygienické stanice,podle navrhované právní úpravy přijímané v souvislosti se zrušením okresních úřadů).

Článek 7
Tlecí doba 

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 15 let.

Článek 8
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 1m. Při založení základů se musí brát ohled na zvláštní okolnosti, jako např. možnost porušení základů kořeny stromů apod., kde se minimální hloubky výše uvedené patřičně zvyšují, u náhrobků je také nutno brát v úvahu hloubku výkopu při předpokládaném otevírání hrobu s tím, že základová deska nesmí zasahovat do profilu výkopu hrobu.
b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod. 
c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy ostatních hrobů.
d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.
l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit: dobu výstavby hrobky; zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova; 
požadavky na ochranu zeleně v okolí stanoviště; podmínky používání komunikací pohřebiště; způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace; povinnost dozoru při výstavbě; průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit: druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce; způsoby a cyklus revizí hrobky. dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména: respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací; neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům; nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst; zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 9
Sankce

Porušení této Obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle výše přestupku či trestného činu dle platných zákonů, zejména podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek 10
Zrušovací ustanovení

Tato Obecně závazná vyhláška nahrazuje „Řád pohřebiště Stříbrná“ z roku 1998 

Článek 11
Závěrečná ustanovení

Pokud některé předpisy a ustanovení nejsou v tomto řádu uvedeny, platí v plném rozsahu znění zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona 479/2001 Sb.

Článek 12
Účinnost

Účinnost této Vyhlášky vznikla patnáctým dnem následujícím po její zveřejnění, tj. dnem 1.3.2004.


             Libor Bříza                                                Boris Jirsík
místostarosta obce Stříbrná                             starosta obce Stříbrná

 

 

 

Obec Stříbrná 2001-18©