úvodní stránka  |  povinné informace  |  e-deska  |  registr oznámení  |  e-podatelna  |  GDPR  |  autor stránek
 

úřední e-deska

CzechPoint

CzechPoint

 menu

vyhledávání

 
 

naše e-maily

klikněte na obrázek
Eva Sedláčková - telefon/fax: 352/686462
Eva Sedláčková
evidence obyvatel, evidence majetku, pohřebnictví, mzdy, příprava podkladů pro internetové stránky
Soňa Kantnerová - telefon: 352/686938
Soňa Kantnerová
účetní evidence, daně a poplatky, rozpočet, likvidace faktur, odvoz domovního odpadu, rekreační poplatky, podatelna

Povodňový hlásný profil Stříbrná

propagační materiál

propagační materiál
propagační materiál

Evropská databanka


nabídka práce
v regionu


návštěva lékaře


rozpočet 2003

 
 
P ř í j m y Kč v tis.
Daň - z příj.fyz. osob ze závis činnosti 450
        - z příj.fyz. osob ze sam. výd. činnosti 150
        - z příj.fyz. osob z kapit.výnosů 30
        - z pří. právnických osob 470
        - z příjmů práv. osob za obce 100
        - z přidané hodnoty 750
        - z nemovitostí 350
Poplatky - správní 4,66
                - ze psů 5
                - za rekreační pobyt 30
                - za užívání veřej. prostranství 5
                - z ubytovací kapacity 5
Dotace -  ze SR 5,34
             - ostatní  (zaměstnanci ÚP) 115
             - invest. dotace se stát.fondů 4725
Tělovýchova - příjem z pronáj. vleků 10
Bytové hospodářství - pronájmy bytů 65
                             - z prodeje nem. (Loss, Gössl) 55
Ostatní inv.príjmy - plynárny za prodej plynovodu 1130
Komun.služby - z pronáj. ostat.nem. 794
                          - z prodeje pozemků 200
                          - z prodeje ostat nemovit. (Kolda) 142
                          - z rodeje ostat. majetku (AVIE) 4
Příjmy z poskytovaných služeb – odvoz PDO 105
Příjmy z pronájmu pozemků 30
Příjmy z prodeje majetku 50
Příjmy z úroků 50
Příjmy z min. let - z poskyt. služeb a výrobků 82
                              - z prodeje zboží 3
                              - z pronájmu pozemků 1
.                              - z pronájmu ostat. nemovit. 147
                              - nekapitál.přísp.,náhr. (spl. MěÚ Krasl.) 240
                              - ostatní nedaňové příjmy 47
Celkem příjmy 10350
V ý d a j e Kč v tis.
Lesní hospodářství - nákup služeb 2
Silnice - nákup materiálu 15
            - nákup služeb 50
            - opravy a udržování 35
Pozemní komunikace - služby peněž. Ústavů (poj.aut) 10
                                   - daně a poplatky 5
Veřej silnič.doprava - dopr. obslužnost 50
Pitná  voda - nákup služeb (vodoměry) 20
Odpadní vody - nákup služeb (stočné) 25
Údržba drob.vodních toků - nákup služeb 10
Základní školy - neinvest. transfery obcím 100
Umělecké školy - neinv. zransf veř.rozpočt. 10
Knihovna - knihy 2
                -  neinv.příspěvky 18
.Kultura - ostatní osobní výdaje (kronika atd.) 5
               - nákup materiálu 5
               - nákup služeb 30
               - pohoštění 5
Místní kulturní památky - nákup materiálu 10
                                        - opravy a údržba 10
Církev - nákup materiálu 5
           - nákup služeb (okna) 10
           - neinv.dotace (el.proud) 5
Tělov.činnost - ostat.neinv.dotace (přísp.na lyž.závody) 10
Bytové hospodářství - nákup materiálu 10
                                    - nákup služeb 30
                                    - opravy a udržování 10
Veřejné osvětlení - el. energie 60
                              - opravy a udržování 90
Pohřebnictví - ostatní osobní výdaje (sekání atd.) 10
Plynofikace - stavba (investice) 3650
                    - platba za domky HUP 265
Komun.služby - ostatní osobní výdaje 10
.                          - nákup materiálu 75
                          - voda 5
                          - el.energie 20
                          - nákup služeb 25
                          - opravy a udržování 150
Komunál.odpad - nákup služeb (odvoz PDO) 110
Ostatní odpady - nákup služeb (kontejnery) 60
Veřejná zeleň - platy zaměstnanců (ÚP) 86
                        - ostatní osobní výdaje 10
                        - pojistné na soc. zabezpečení 22
                        - pojistné na zdravotní pojištění 7
                        - nákup drob.hmot.neinv. majetku 10
                        - nákup materiálu 5
                        - pohonné hmoty a maziva 5
                        - nákup služeb 40
Sociální dávky - ostatní dávky 5
Požární ochrana - ostatní osobní výdaje 3
                             - školení a vzděl. 1
                             - nákup služeb 16
Zastupitelstvo - odměny čl. zastupit.(starosta + zastupitelé) 490
                         - pojistné na soc. zabezpečení 60
                         - pojistné na zdravotní pojištění 28
Místní správa - platy zaměstnanců 290
.                         - ostatní osobní výdaje 10
.                         - pojistné na sociální zabezpečení 75
.                         - pojistné na zdravotní pojištění 37
.                       - ost.povin.poj.hraz.zaměstnav. (úraz.poj.) 2
                       - knihy, tisk 20
.                       - drob.hmot.inv.majetek 85
                       - nákup materiálu 30
                       - voda 1
                       - el.energie 40
                       - pohonné hmoty a maziva 30
                       - služby pošt 5
                       - služby telekomunikací 50
                       - konzultace, práv.služby 10
                       - školení, vzdělávání 2
                       - nákup služeb 70
                       - opravy a udržování 30
                       - programové vybavení 10
                       - pohoštění 3
                       - neinv.transfery veř.rozpočt. 10
                       - dopravní prostředky (nákup os.auta) 300
Výdaje z finanč.operací - služby peněž.ústavů 70
                                         - převod vl.fondům (plynof.) 4725
                                         - platby daní a poplatků 30
Finanční operace – platby daní a poplatků 96,1
Finanč,vypoř.min.let – vratka transf. (dotace na volby) 3,9
Celkem výdaje 11.850,00
 
Financování - plynofikace 1500

 

Obec Stříbrná 2001-18©