úvodní stránka  |  povinné informace  |  e-deska  |  registr oznámení  |  e-podatelna  |  GDPR  |  autor stránek
 

úřední e-deska

CzechPoint

CzechPoint

 menu

vyhledávání

 
 

Povodňový hlásný profil Stříbrná

propagační materiál

propagační materiál
propagační materiál
propagační materiál

Evropská databanka


nabídka práce
v regionu


návštěva lékaře


Podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku při zatrubnění části příkopu u nemovitostí
v katastrech Obce Stříbrná pro účely zajištění obslužnosti nemovitosti


Pokud vznikne potřeba zatrubnit odvodňovací příkop u místních komunikací a nemovitosti v katastrech Obce Stříbrná poskytne obec na základě žádosti finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč tomu kdo splní následující podmínky pro řádné uložení potrubí a zaváže se písemným souhlasem, že bude jako zhotovitel díla o dané dílo řádně pečovat a provádět na něm pravidelnou údržbu na vlastní náklady.

Podmínky pro zatrubnění příkopu:
- Pro zatrubnění bude použito korugované potrubí, které lze použít na propustky nebo vjezdy k rodinným domům o minimálním průměru 300 mm.
- pokud bude sjezd sloužit pro vjíždění pouze osobních aut, bude potrubí uloženo do prosívky a překryto minimální krycí hloubkou zeminy o mocnosti 20 cm.
- Čela potrubí budou obetonována v minimální délce 30 cm z obou stran.
- pokud bude sjezd sloužit i pro vjíždění nákladních, bude potrubí kompletně obetonováno a přeloženo kari sítí v místech přejezdu nebo přemostěno armovaným panelem.
- Provedené práce budou protokolárně převzaty a odsouhlaseny poskytovatelem příspěvku.
- Ze stavby bude pořízena fotodokumentace z průběhu realizace stavby

Na základě podepsaného protokolu bez zjištěných závad poskytne obec žadateli finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč ve lhůtě 30ti dnů.

 

Obec Stříbrná 2001-19©