úvodní stránka  |  povinné informace  |  e-deska  |  registr oznámení  |  e-podatelna  |  GDPR  |  autor stránek
 

úřední e-deska

CzechPoint

CzechPoint

 menu

vyhledávání

 
 

Povodňový hlásný profil Stříbrná

propagační materiál

propagační materiál
propagační materiál
propagační materiál

Evropská databanka


nabídka práce
v regionu


návštěva lékaře


schránka pro potřeby obecního úřadu


poděkování


oprava mostu M1
z dotace MMR


bezpečnostní desatero


úvodní slova


Vážení spoluobčané,
Pro milovníky zimy a zimních sportů začal nový rok poněkud nešťastně. Obec Stříbrná se dostatečně připravila na sněhovou nadílku. Zajistila dvě firmy na prohrnutí sněhu, nakoupila nádoby na posypový materiál, na některé úseky instalovala dopravní značení, zaměstnanci obce opravili střechy na autobusových zastávkách, ale nejen naši starousedlíci si takové počasí v zimních měsících v obci nepamatují. Stále ale věřím, že k nám pár vloček ještě spadne a stavění sněhuláků s radovánky na kopci budou moci začít.
Během roku prostřednictvím našich stránek a zpravodaje Vás budeme opět informovat o dění v obci, do kterého se budete mít možnost zapojit i vy. „Obec bez aktivních lidí není živou obcí“ 
Nečeká nás jen zábava, ale také spousty práce a starostí. 

Jana Kortusová, starostka
Vážení spoluobčané,
čas je neúprosný, rok 2019 se blíží k závěru a přicházející Vánoce již klepou na dveře. Do našich domovů přišel advent a s ním i nejkouzelnější období roku – vánoční svátky. Kolem nás se rozlévá vůně pečícího cukroví, nastává shon s opatřováním dárků pro naše nejmilejší. Je před námi čas, kdy nad námi všemi, ale hlavně nad dětmi převzal moc Ježíšek. Nechť nám tento čas dopřeje tolik vytouženou rodinnou pohodu, radostné okamžiky, optimismus a dobrou mysl. Prožijte tento čas se svými nejbližšími s láskou, v klidu a v pohodě.
V novém roce všem přeji zvýšenou míru vzájemné tolerance a úcty. Ať nám rok 2020 dodá sílu k překonání všech překážek a trápení, kterými nás život zkouší. Vám a Vašim blízkým ať NOVÝ ROK přinese vše dobré, zdraví, radost, spokojenost.
Přeji si, aby se nám všem dařilo nejen v osobním, ale i v tom pracovním životě tak, abychom dokázali naplnit své sny a přání.

Jana Kortusová, starostka
10.10.2019
Vážení spoluobčané,
uběhl rok od komunálních voleb, kdy jste vybrali své nové zastupitele obce Stříbrná. I když se zdá, že rok je dlouhá doba, stále jsme v začátcích naší práce. Přesto se nám podařilo spoustu překážek překonat a plnit naše volební programy. O dění v obci mluvím před každým zastupitelstvem, proto ještě jen pár bodů…
Jako zásadní vidím, že se nám podařilo zpracovat Program rozvoje obce Stříbrná a průnik programových cílů volebních stran. Tento dokument slouží jako podklad pro další rozhodování obce zejména v otázkách jejího rozvoje.

Podařilo se nám také získat zkušenosti s dotačními programy. Obdrželi jsme dotaci od Karlovarského kraje, a to na pořádání poutní slavnosti či likvidaci invazivních rostlin na obecních pozemcích, a dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na opravu mostu u areálu Chodos. V současné době máme požádáno u Státního fondu životního prostředí o dotaci na revitalizaci veřejné zeleně v obci Stříbrná a na Ministerstvu zemědělství o dotaci na opatření pro zajištění funkčnosti vodního díla Stříbrný rybník.

Také jsme požádali Státní pozemkový úřad o převod pozemků - komunikací - do vlastnictví obce, abychom tyto komunikace mohli začít opravovat a udržovat.
Odkoupili jsme pozemek s „bazénem“ u pensionu Márty. Plocha s bazénem bude terénně upravena a následně ji budeme moci využít spolu s dalšími pozemky kolem Jitřenky k zařízení, místa pro setkávání občanů.

Vyzdvihnout musím také obecní brigády, kdy společně pracujeme na zvelebení naší krásné obci.

Velký ohlas jsme zaznamenali při vydání zpravodaje, ve kterém se snažíme poskytnout Vám co nejvíce obecních informací a zajímavostí.

Zastupitelstvo musí hájit zájem celé obce, není možné se zavděčit všem, ale i přesto se snažíme nacházet společná řešení.

Prosím Vás tedy, pokud máte nějaký nápad, námět, představu, co by bylo dobré v obci mít, s čím můžete pomoct, poradit, co společně podniknout – podělte se se mnou. Jsem moc ráda za každou Vaši pomoc a spolupráci.

Děkuji za důvěru, kterou mi dáváte.

Jana Kortusová, starostka3.9.2019
Milí spoluobčané,
dva měsíce prázdnin utekly jako voda, někteří sice ještě čerpají svojí dovolenou, ale všichni už se určitě připravujeme po krásném létě na povinnosti a starosti, které většinou po odpočinku přichází. :-)
Měsíc září vidím jako pozitivní odreagování se v lese při procházce a hledání hub. Jako národ houbařů (jak se o nás říká) my na Stříbrné máme výhodu – za přírodou a do lesa nemusíme nikam jezdit, protože tisíce hektarů máme hned za domy.
Přeji Vám všem krásné září ať už v lese, na zahrádce, v práci, nebo ve školní lavici :-)

Jana Kortusová, starostka10.6 2019
Milí spoluobčané..
Přesouváme se z jarních měsíců na ty letní. Stále se nám nedaří sehnat pracovníky na veřejně prospěšnou práci z úřadu práce. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo navýšení pracovních míst obce Stříbrná o jeden hlavní pracovní poměr a dva částečné úvazky. Na částečný úvazek jsou dva občané Stříbrné už zaměstnaný, na hlavní pracovní poměr se zatím nikdo nepřihlásil. Údržba obce ve dvou lidech není tak vidět, ale začalo se sekat na parkovišti pod kostelem, kolem kostela, na hřbitově a dál budeme pokračovat po celé obci. Koupila se traktorová sekačka, která bude určitě dobrým pomocníkem. Máme tady i spousty pomocníků z řad občanů, kteří udržují pozemky obce – Vám všem bych chtěla moc poděkovat.
Vše ale není jen o sekání trávy, začala doba dovolené, dětem se blíží vysvědčení a dva měsíce prázdnin :-) Chtěla bych Vám všem popřát klidné, bezstarostné a pohodové léto plné krásných zážitků.

Jana Kortusová, starostkaMilí spoluobčané…
S příchodem jara přišel i jarní úklid, a to nejen soukromých, ale i veřejných prostranství. Jsem moc ráda za akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Stříbrnou“, která se u nás uskutečnila v sobotu 6. dubna. Děkuji moc všem, kteří se úklidu účastnili – odvedl se pořádný kus práce. Vidím také, že občané Stříbrné se příkladně starají i mimo tuto akci nejen o svůj dům, zahradu, ale i o jejich okolí. Za to jim také patří velký dík. Jak postupně procházím obec, zjišťuji, že některá místa opravdu prokoukla.
Všichni víme, že odpad je hrozbou celého světa. Postupně se učíme nejen odpad třídit a vhodně využívat, ale i vychytávat všechny překážky, které máme na cestě za snižováním objemu odpadu, popelnic, soukromých i obecních rozpočtů. Ve Stříbrné máme zřízeno šest sběrných míst na tříděný odpad a provozujeme dva velkoobjemové kontejnery. Vše se musí vyvážet každý týden a ani to mnohdy nestačí. Obec nemá možnost financovat likvidaci nekvalitně vytříděného či nevhodně umístěného odpadu.
Proto prosím, abychom si každý našli cestu k minimálnímu odpadu. Některé odpady z domácnosti lze správně kompostovat, další se musí důsledně vytřídit. Kontejnery na tříděný odpad je možné šetřit tím, že velké kartony či krabice složíme před jejich umístěním do kontejneru, PET lahve můžeme sešlápnout. Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.
Samotnou otázkou je ukládání odpadu do veřejných velkokapacitních kontejnerů.. Z důvodu špatného třídění jsem byla nucena tyto kontejnery uzamknout prozatím do obecní garáže. (Hledáme vhodné místo, na celoroční stání.) Pro občany Stříbrné bude tato garáž otevřena od 24.května 2019 každý pátek od 16.00 hodin do 18.00 hodin. Do velkokapacitních kontejnerů lze vkládat pouze odpady, pro které je tato služba veřejnosti určena. Je možné do nich vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např. starý nábytek, podlahové krytiny, sanitární keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní apod.
V žádném případě do nich nelze odkládat odpad, který lze vytřídit, tedy plast, sklo, papír. Do kontejnerů vůbec nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče (vč. ledniček, mrazáků, monitorů, televizorů apod.), pneumatiky, bioodpady a objemný stavební odpad. Veřejné kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti.
Pro odložení bioodpadu ze zahrad rodinných domů využijte prosím hnědé kontejnery a prozatímní místo na hřbitově. (I tímto místem se zabývám a hledám jiný vhodný prostor.)
Pro nebezpečný odpad obec nabízí dvakrát ročně odvoz (vždy jste informováni letákem ve schránce)
Další možnost nejen pro občany Stříbrné je sběrný dvůr v Kraslicích.

Odpady není povoleno odkládat mimo místa k tomu určené!

Budu moc ráda, pokud se nám společně podaří hospodaření s odpady v obci a zavedený obecní systém využívat ke spokojenosti všech a tak, aby byl šetrný k životnímu prostředí, k rozpočtům vašim i rozpočtu obecnímu. Věřím, že nás k tomu vedou nejen legislativní důvody, ale hlavně ty lidské, péče o vzhled obce, odpovědnost vůči dnešním i budoucím generacím, úcta k živé i neživé přírodě.
Stříbrná je krásná a silná obec. Příroda kolem nás, čerstvý vzduch, klid, posezení s rodinou či přáteli, půvabné zahrádky. Pojďme si to společně chránit.


Jana Kortusová, starostka

Milí spoluobčané..
Máme za sebou pár teplých dní bez deště a opět nás začal trápit nedostatek vody. V úterý 23. dubna jsem se sešla se zástupci vodárenské společnosti a provozovatele s panem Ing. Vladimírem Urbanem ze Sokolovské vodárenské s.r.o., s panem Ing. Petrem Pösingerem, Ph.D., jednatelem Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. a s manažerem provozu, panem Bc. Miroslavem Sýkorou.

Zjištění a závěry z naší schůzky jsou následující:
Současná situace vyžaduje znovu dovážet pitnou vodu pro průběžné doplňování zásobníků pitné vody ve vodojemu prostřednictvím cisteren. Vodohospodáři provedli v blízkosti vodojemu průzkumný vrt na posílení zásob pitné vody, dodavatelská firma v nejbližších dnech zahájí další práce s jeho zprovozněním. Při územním řízení bylo vypořádáno i několik připomínek občanů Stříbrné, nyní již tedy může být přistoupeno k další fázi povolování vrtu a následně ke stavebním pracím. V jejich rámci bude vybudován suchovod, který bude napojen k současnému místu úpravy vody, resp. ke stávajícímu zdroji – štěrbinové studni, pokud bude prokázána vhodná kvalita a jakost vody pro pitné účely.
Vydatnost vrtu a kvalita vody je v současné době ještě zkoumána. Vydatnost zdroje se posuzuje dlouhodobými čerpacími zkouškami. Zjišťuje se zároveň kvalita vody. Pokud by kvalita neodpovídala zákonným požadavkům, řešila by se modernizace stávající úpravny vody.
Současný průzkumný vrt je cca 70 m hluboký, jeho odhadovaná vydatnost je 0,7 litrů/vteřinu, to znamená, že by byl schopen pokrýt s reservou potřeby obce i při zvýšeném počtu spotřebitelů – rekreantů. Vedení vodohospodářské společnosti nás ujistilo, že taková kapacita postačí na zajištění potřeb obce, stávající zdroj by byl plně posílen. Realizace podzemního vedení potrubí od vrtu ke stávajícímu zdroji by měla být dokončena letos v podzimním období.
Voda je základ pro život. Věřím, že překážky, které nám současné suché období nastražilo, zvládneme překonat, a bude se nám ve Stříbrné stále dobře žít.

Jana Kortusová, starostka


 

Obec Stříbrná 2001-20©