úvodní stránka  |  povinné informace  |  e-deska  |  registr oznámení  |  e-podatelna  |  GDPR  |  autor stránek
 

úřední e-deska

CzechPoint

CzechPoint

 menu

vyhledávání

 
 

naše e-maily

klikněte na obrázek
Eva Sedláčková - telefon/fax: 352/686462
Eva Sedláčková
evidence obyvatel, evidence majetku, pohřebnictví, mzdy, příprava podkladů pro internetové stránky
Soňa Kantnerová - telefon: 352/686938
Soňa Kantnerová
účetní evidence, daně a poplatky, rozpočet, likvidace faktur, odvoz domovního odpadu, rekreační poplatky, podatelna

Povodňový hlásný profil Stříbrná

propagační materiál

propagační materiál
propagační materiál

Evropská databanka


nabídka práce
v regionu


návštěva lékaře


závěrečný účet


Závěrečný účet Obce Stříbrná za rok 2004

Rozbor hospodaření

Počáteční stav finančních prostředků                                                +2.865.179,58 Kč
Příjmy za rok 2004                                                                          +4.835.669,76 Kč
Výdaje za rok 2004                                                                          -6.870.661,37 Kč
Rozdíl mzdy 12/2003-12/2004 (položka 8901)                                        +10.015,00 Kč
Konečný zůstatek na základním běžném účtu k 31.12.2004            +840.202,97 Kč


Stálá aktiva                                                                                  45.418.149,69 Kč
Z toho -DDNM                                                                                     144.519,80 Kč 
          -DHM                                                                                   45.253.629,89 Kč
                 z toho pozemky                                                               7.686.240,00 Kč
                           stavby                                                                 35.822.032,73 Kč
                           samostatné movité věci                                             723.037,10 Kč
                           DDHM                                                                  1.004.320,06 Kč
                           pořízení DHM (plynofikace)                                         18.000,00 Kč
          - dlouhodobý finanční majetek (akcie)                                           20.000,00 Kč

Oběžná aktiva                                                                             13.280.381,85 Kč
           
Z toho zásoby materiál na skladě                                              30.347,00 Kč
                           pohledávky                                                             917.956,70 Kč
                                z toho odběratelé (nezaplac. fa vystavené OÚ)       46.803,20 Kč
                                         poskytnuté zálohy (záloh. fa el.energ. atd.) 243.465,40 Kč 
                                         pohledávky za rozpočt.příjmy (dluhy)          614.310,10 Kč
                                         daň z příjmů (daň DS)                                 13.378,00 Kč
                           finanční majetek                                                       18.489,47 Kč
                                z toho ceniny (poštovní známky)                               760,50 Kč
                                          ostatní běžné účty (účet SP na plynofikaci) 17.728,97 Kč
                           prostředky rozpočtového hospodaření (ZBÚ, DS)   12.313.588,68
             
Celkem aktiva …………………………………………………………... 58.698.531,54 Kč

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv                                   57.754.915,34 Kč
Cizí zdroje                                                                                        943.616,20 Kč
                       z toho nezaplacené fa                                                853.496,20 Kč
                                 mzdy 12/2004                                                   90.120,00 Kč

Celkem pasiva ….……………………………….………………………58.698.531,54 Kč


Schválený rozpočet byl v průběhu I. – IV. čtvrtletí 2004 změněn 9 rozpočtovými změnami a to přesunem mezi výdajovými položkami ve výši 1.340.500,-- Kč, přesunem mezi příjmovými položkami ve výši 383.000,-- Kč a bylo schváleno navýšení příjmů a výdajů v rozsahu +18.941,-- Kč. Rozpočtové změny byly projednány a schváleny obecním zastupitelstvem. Upravený rozpočet v příjmové i výdajové části spolu s financováním činil 6.422.560,00 Kč. 

Příjmy za I. – IV. čtvrtletí po změnách (po konsolidaci) byly splněny k 31.12.2004 na 75,3% (4.835.669,76 Kč) a výdaje po změnách (po konsolidaci) byly čerpány na 107,0% (6.870.661,37Kč). Porovnáním příjmů a výdajů skončilo hospodaření převahou výdajů nad příjmy ve výši 2.034.991,61 Kč. 

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci činí 6.870.661,37 a financování činí +2.034.991,61 Kč. V třídě 8-Financování jsou promítnuty příjmové a výdajové operace a u jednotlivých položek se účtuje opačným znaménkem (např. : dluh +, zůstatky na bankovních účtech -). 

8115 – Změna stavu peněžních prostředků na krátkodobých účtech      +2.024.976,61 Kč
8901 – Opravné položky k peněžním operacím                                        +10.015,00 Kč
Financování celkem                                                                      +2.034.991,61 Kč

Komentář k příjmové části rozpočtu
V příloze číslo 1 (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 13/2004) je podrobně uvedeno plnění příjmů dle jednotlivých položek, včetně procentuelního plnění v porovnání na upravený rozpočet.
Větší příjmy obdržené v roce 2004 např.: z prodeje majetku obce bylo získáno 116.855,-- Kč za prodej pozemků, za pronájem obecního vodovodu 251.250,-- Kč. Dále například obec obdržela dotaci na plynofikaci 491.459,-- (společně s obcí Bublava). 

Komentář k výdajové části rozpočtu
V příloze číslo 1 (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 13/2004) je podrobně uvedeno v paragrafech čerpání jednotlivých položek, včetně procentuelního plnění v porovnání na upravený rozpočet.
Větší výdaje a akce v roce 2004 např.: oprava obecních silnic 671.212,-- Kč, plynofikace bytových objektů č.p.376,442 v částce 532.781,50 Kč, výstavba plynofikace 980.656,03 Kč, odvoz kontejnerů 95.001,-- Kč, plynofikace budovy obecního úřadu čp.670 v částce 209.595,30 Kč.

Stav nedoplatků na daních a poplatcích 
V příloze číslo 2 je jmenovitý rozpis pohledávek dle druhu pohledávky a jména dlužníků k 31. prosinci 2004. 

Vyúčtování účelových finančních prostředků poskytnutých v roce 2004
ÚZ      Akce:                                                       Poskytnuto:  Vyčerpáno:  Vráceno: 
98348 Dotace na volby do Evropského parlamentu 22.231,00 Kč  11.109,40 Kč 11.121,60 Kč
13101 Dotace mezd pracovníků ÚP                    266.009,00 Kč 266.009,00 Kč       - 
98193 Dotace volby do zastupitelstev krajů           20.000,00 Kč     7.827,00 Kč 12.173,00 Kč
90103 Dotace na plynofikaci                              491.459,00 Kč 491.459,00 Kč -
Celkem                                                           799.699,00 Kč 776.404,40 Kč 23.294,60 Kč

Finanční vypořádání za rok 2004
Zůstatek peněžních prostředků na ZBÚ …………………………………………… 840.202,97 Kč
Zdroje celkem ………………………………………………………………...……… 840.202,97 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2004 ………………………………………..…… 840.202,97 Kč


(vysvětlivky : ZBÚ základní běžný účet, KB komerční banka, ÚZ účelový znak, ÚP úřad práce, VO veřejné osvětlení, DDNM drobný dlouhodobý nehmotný majetek, DHM dlouhodobý hmotný majetek, DS depozitní směnka, OÚ obecní úřad, SP sdružené prostředky)


Jako přílohu k rozboru hospodaření obec přikládá:
1) plnění rozpočtu výkaz č.Fin 2-12 M
2) soupis pohledávek k 31.12.2004
3) rozvahu sestava č.60 (Úč OÚPO 3-02)Stříbrná 28. dubna 2005 
Vyhotovila: Kantnerová 


                                                                                 Starosta obce 
                                                                                   Boris Jirsík

 

Obec Stříbrná 2001-18©